Skip to content

BAU Yazılım ve Bilişim Kulübü

Microsoft Silverlight

December 13, 2010

Salon

D Blok DSC3

Katılımcı

Daron Yöndem(MVP)

Saat

18.30 - 21.30

Microsoft Silverlight ile Windows Phone 7 ve HTML 5 hakkýnda Daron Yöndem ile Seminer

Daron Yöndem 1983 Ýstanbul doðumlu Daron, Ýstanbul Erkek Lisesi’nden 2003 yýlýnda mezun oldu ve DEVELOAD Yazýlým ve Tasarým (www.deveload.com) þirketini kurdu. Daron Yöndem þu an Portsmouth Üniversitesi’nde Strategic Business Information Technologies alanýnda yüksek lisans eðitimine devam ediyor. MVP, MCT, MCPD, MCITP, MCTS, MCSD, MCAD, MCDBA, MCP, ACP ve ICSD unvanlarýna sahip olan Daron Yöndem Türkiye’nin ilk Silverlight ve Expression Studio eðitimini Microsoft Türkiye organizasyonu ile verdikten sonra yurtdýþýnda da farklý ülkelerde Microsoft iþ ortaklarýna eðitimler verdi. INETA adýnda uluslararasý bir derneðin Türkiye baþkanlýðýný yürüten Daron Yöndem’in Microsoft ASP.NET resmi sitesi, Microsoft Coding4fun, yazgelistir.com, PC World Türkiye, PC Magazine ve PC Extra Türkiye’de çok sayýda makalesi yayýnlanmýþtýr. En geniþ Türkçe kaynak olma özelliði taþýyan Pusula Yayýncýlýk’tan çýkan ASP.NET AJAX kitabýnýn yazarý Daron Yöndem halihazýrda yazgelistir.com Silverlight Editörlüðü, nedirtv?com WPF/Silverlight ve VB.NET editörlüðü yapmaktadýr. Kiþisel bloðu http://daron.yondem.com/ adresi üzerinden Ýngilizce ve Türkçe makaleler yayýnlamaktadýr

Microsoft Silverlight, að uygulamalarý için animasyon, vektör, 3D grafik ve görüntü oynatma imkânlarý saðlayan zengin internet uygulamalarý geliþtirme düzlemidir.

Genel Bakýþ Silverlight, WPF türevi görsel yazýlýmlama tekniðiyle çokluortam, çizge (grafik), animasyon ve interaktif uygulamalarýn tek eklenti üzerinden yürütülmesini saðlýyor. Esas amacý að tabanlý zengin interaktif uygulamalarýn hazýrlanabilmesi için bir teknoloji düzlemi oluþturmak olan Silverlight özellikle Microsoft’un .NET tabanlý dillerine desteði ile dikkati çekiyor. .NET Framework ile beraber gelen CLR’ýn bir kýsmýný taþýyan Silverlight böylece istemci tarafýnda düzlem baðýmsýz olarak MultiThread ve MultiCore desteðine sahip oluyor.

Veri ve Ýþ Uygulamalarý Silverlight 2.0 sürümü itibari ile veri ve iþ uygulamalarýnýn tarayýcý içerisinde geliþtirilebilmesi için Socket Programlama ve að hizmetleri desteði ile görsel denetimler bazýnda UI sanallaþtýrmayý da destekliyor. 2.0 sürümü içerisinde bulunan DataGrid denetimine ek olarak 3.0 sürümünde genel DataForm gibi yeni veri denetimleri ve RIA Services yapýsý iþ uygulamalarýnýn geliþtirilebilmesini kolaylaþtýrma.

Video Uygulamalarý Silverlight, WMV ile VC-1 türü videolarý ve WMA, MP3 formatlý ses içeriklerini desteklenen tüm tarayýcýlarda oynatýlmasýný, çalýþtýðý sistemde Windows Media Player veya ActiveX eklentilerine ihtiyaç duymadan saðlýyor. Silverlight 3.0 sürümü ile beraber yazýlým geliþtiricilerin kendi video codeclerine ait decoder’larý uygulamalarýna entegre etmeleri de saðlanýyor.

Uyumluluk Microsoft Silverlight, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 , Windows Vista ve Windows 7 Mac OS 10.4.8 (veya üstü) Intel üzerinde Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, Opera, Chrome, Safari ve Mozilla Firefox 2, 3 tarayýcýlarýyla çalýþtýrýlýyor. Linux için sosyal topluluklar tarafýndan ilerletilen Moonlight projesi ile Silverlight 1.0 desteði verilmektedir. 2.0 ve sonraki sürümler için Linux desteðinin gelmesi sosyal topluluklarýn gönüllü çalýþmalarýna dayanýyor.


Bu sayfa BAU yazılım ve bilişim kulübü
etkinliklerinin paylaşıldıği bir blogtur.